http://ornati.ge » skolis-shesaxeb » įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒ?įƒ”įƒ¢įƒįƒ įƒ?įƒ
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 1526
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 17-07-2015, 13:22
 (ხმები: 0)
17-07-2015, 13:22

įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒ?įƒ”įƒ¢įƒįƒ įƒ?įƒ

კატეგორია: skolis-shesaxeb

įƒØįƒžįƒ” įƒ”įƒ™įƒįƒ™įƒšįƒ ,,įƒįƒ įƒœįƒįƒ¢įƒ?ā€™ā€™


įƒ–įƒ”įƒ”įƒ¢įƒįƒ¤įƒįƒœįƒ?įƒ” įƒįƒ įƒįƒ”įƒįƒ®įƒ”įƒšįƒ›įƒ¬įƒ?įƒ¤įƒ įƒ°įƒ£įƒ›įƒįƒœįƒ?įƒ¢įƒįƒ įƒ£įƒšįƒ? įƒ”įƒįƒØįƒ£įƒįƒšįƒ įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ ,,įƒįƒ įƒœįƒįƒ¢įƒ?ā€™ā€™ įƒ“įƒįƒįƒ įƒ”įƒ“įƒ įƒ–įƒ”įƒ”įƒ¢įƒįƒ¤įƒįƒœįƒØįƒ? 1996 įƒ¬įƒšįƒ?įƒ” 1 įƒ”įƒ”įƒ„įƒ¢įƒ”įƒ›įƒ‘įƒ”įƒ įƒ” 8 įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ?įƒ— įƒšįƒįƒšįƒ? įƒ¢įƒįƒ‘įƒįƒ¢įƒįƒ«įƒ?įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒįƒ•įƒ—įƒįƒœįƒ“įƒ?įƒš įƒ„įƒįƒ—įƒįƒ›įƒįƒ«įƒ?įƒ” įƒ›įƒ?įƒ”įƒ . (įƒ”įƒįƒ„įƒįƒ įƒ¢įƒ—įƒ•įƒ”įƒšįƒįƒ” įƒ’įƒįƒœįƒįƒ—įƒšįƒ”įƒ‘įƒ?įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ›įƒ”įƒŖįƒœįƒ?įƒ”įƒ įƒ”įƒ‘įƒ?įƒ” įƒ”įƒįƒ›įƒ?įƒœįƒ?įƒ”įƒ¢įƒ įƒįƒ” įƒ›įƒ?įƒ”įƒ  įƒ’įƒįƒŖįƒ”įƒ›įƒ£įƒšįƒ? įƒšįƒ?įƒŖįƒ”įƒœįƒ–įƒ?įƒ #01-17-102/365 , 1997 įƒ¬.) įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒžįƒ?įƒ įƒ•įƒ”įƒšįƒ? įƒ“įƒ?įƒ įƒ”įƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ? įƒ?įƒ§įƒ įƒįƒ•įƒ—įƒįƒœįƒ“įƒ?įƒš įƒ„įƒįƒ—įƒįƒ›įƒįƒ«įƒ”. įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒįƒ›įƒŸįƒįƒ›įƒ?įƒœįƒ“įƒ”įƒšįƒ? įƒ›įƒ?įƒ”įƒįƒ›įƒįƒ įƒ—įƒ?įƒ įƒ„. įƒ–įƒ”įƒ”įƒ¢įƒįƒ¤įƒįƒœįƒ?, įƒ­įƒįƒœįƒ¢įƒ£įƒ įƒ?įƒįƒ” įƒ„.#2.

įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒ“įƒįƒ›įƒ¤įƒ£įƒ«įƒœįƒ”įƒ‘įƒšįƒ”įƒ‘įƒ›įƒ įƒ’įƒįƒ“įƒįƒ¬įƒ§įƒ•įƒ?įƒ¢įƒ”įƒ”, įƒ›įƒ®įƒįƒšįƒįƒ“ I įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ“įƒįƒœ įƒ“įƒįƒ”įƒ¬įƒ§įƒįƒ— įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒįƒØįƒ? įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ”įƒ‘įƒ?įƒ” įƒ›įƒ?įƒ¦įƒ”įƒ‘įƒ. įƒįƒ›įƒ?įƒ¢įƒįƒ› įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒžįƒ?įƒ įƒ•įƒ”įƒšįƒ? įƒ’įƒįƒ›įƒįƒØįƒ•įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒįƒ®įƒ“įƒ įƒ›įƒ®įƒįƒšįƒįƒ“ 11 įƒ¬įƒšįƒ?įƒ” įƒØįƒ”įƒ›įƒ“įƒ”įƒ’. 1996-1997 įƒ”įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ įƒ¬įƒ”įƒšįƒ” įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒ”įƒ įƒ—įƒįƒ“įƒ”įƒ įƒ—įƒ? I įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ? įƒ’įƒįƒœįƒ—įƒįƒ•įƒ”įƒ”įƒ‘įƒ£įƒšįƒ? įƒ?įƒ§įƒ įƒ„.įƒ–įƒ”įƒ”įƒ¢įƒįƒ¤įƒįƒœįƒØįƒ?, įƒ¤įƒįƒ įƒœįƒįƒ•įƒįƒ–įƒ?įƒ” įƒ„. #4-įƒØįƒ? įƒ”įƒįƒ›įƒ™įƒ”įƒ įƒ•įƒįƒšįƒ įƒ¤įƒįƒ‘įƒ įƒ?įƒ™įƒ?įƒ” įƒ§įƒįƒ¤įƒ?įƒšįƒ? įƒ”įƒįƒ‘įƒįƒ•įƒØįƒ•įƒ įƒ‘įƒįƒ¦įƒ?įƒ” įƒØįƒ”įƒœįƒįƒ‘įƒįƒØįƒ?, įƒ®įƒįƒšįƒ 1997-2000 įƒ¬įƒšįƒ”įƒ‘įƒØįƒ? įƒ¤įƒ£įƒœįƒ„įƒŖįƒ?įƒįƒœįƒ?įƒ įƒ”įƒ‘įƒ“įƒ įƒ¤įƒįƒ įƒœįƒįƒ•įƒįƒ–įƒ?įƒ” įƒ„. # 5, įƒ§įƒįƒ¤įƒ?įƒš įƒ”įƒįƒ§įƒįƒ¤įƒįƒŖįƒ®įƒįƒ•įƒ įƒ”įƒ‘įƒ įƒ›įƒįƒ›įƒ”įƒįƒ®įƒ£įƒ įƒ”įƒ‘įƒ?įƒ” įƒØįƒ”įƒœįƒįƒ‘įƒįƒØįƒ?.

2000 įƒ¬įƒšįƒ?įƒ” 1 įƒ”įƒ”įƒ„įƒ¢įƒ”įƒ›įƒ‘įƒ įƒ?įƒ“įƒįƒœ įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒįƒ› įƒØįƒ”įƒ?įƒŖįƒ•įƒįƒšįƒ įƒ įƒįƒ’įƒįƒ įƒŖ įƒ?įƒ£įƒ įƒ?įƒ“įƒ?įƒ£įƒšįƒ? įƒ›įƒ?įƒ”įƒįƒ›įƒįƒ įƒ—įƒ?, įƒįƒ”įƒ”įƒ•įƒ” įƒ“įƒįƒ›įƒ¤įƒ£įƒ«įƒœįƒ”įƒ‘įƒ”įƒšįƒ—įƒ įƒØįƒ”įƒ›įƒįƒ“įƒ’įƒ”įƒœįƒšįƒįƒ‘įƒ. įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ įƒ’įƒįƒ“įƒįƒ•įƒ?įƒ“įƒ įƒ­įƒįƒœįƒ¢įƒ£įƒ įƒ?įƒįƒ” įƒ„. #2-įƒØįƒ?, įƒ§įƒįƒ¤įƒ?įƒšįƒ? įƒ”įƒįƒ›įƒ™įƒ”įƒ įƒ•įƒįƒšįƒįƒ¤įƒįƒ‘įƒ įƒ?įƒ™įƒ?įƒ” įƒįƒ“įƒ›įƒ?įƒœįƒ?įƒ”įƒ¢įƒ įƒįƒŖįƒ?įƒ£įƒšįƒ? įƒ™įƒįƒ įƒžįƒ£įƒ”įƒ?įƒ” įƒ”įƒįƒ›įƒ”įƒįƒ įƒ—įƒ£įƒšįƒ?įƒįƒœ įƒØįƒ”įƒœįƒįƒ‘įƒįƒØįƒ?, įƒ įƒįƒ›įƒšįƒ?įƒ” įƒ¤įƒįƒ įƒ—įƒ?įƒ 1200 įƒ›/įƒ™įƒ•. įƒ›įƒ?įƒ”įƒ? įƒ“įƒįƒ›įƒ¤įƒ£įƒ«įƒœįƒ”įƒ‘įƒšįƒ”įƒ‘įƒ? įƒ’įƒįƒ®įƒ“įƒœįƒ”įƒœ: įƒšįƒįƒ›įƒ–įƒ?įƒ įƒ įƒ“įƒ įƒšįƒ”įƒ įƒ? įƒ‘įƒ?įƒ¬įƒįƒ«įƒ”įƒ”įƒ‘įƒ?, įƒįƒ•įƒ—įƒįƒœįƒ“įƒ?įƒš įƒįƒ”įƒįƒ«įƒ”, įƒ“įƒįƒ•įƒ?įƒ— įƒ“įƒ įƒ™įƒįƒ‘įƒ įƒ­įƒ£įƒ›įƒžįƒ?įƒ įƒ?įƒ«įƒ”įƒ”įƒ‘įƒ?, įƒ—įƒįƒ›įƒ?įƒšįƒ įƒįƒ‘įƒ£įƒšįƒįƒ«įƒ”.įƒ“įƒ?įƒ įƒ”įƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒįƒ“ įƒ“įƒįƒ?įƒœįƒ?įƒØįƒœįƒ įƒšįƒįƒ›įƒ–įƒ?įƒ įƒ įƒ‘įƒ?įƒ¬įƒįƒ«įƒ”, įƒ“įƒ?įƒ įƒ”įƒ„įƒ¢įƒįƒ įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ”įƒ“ įƒ”įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ-įƒįƒ¦įƒ›įƒ–įƒ įƒ“įƒ”įƒšįƒįƒ‘įƒ?įƒ— įƒ“įƒįƒ įƒ’įƒØįƒ? įƒ“įƒįƒ įƒ”įƒÆįƒįƒœ įƒ¤įƒ£įƒ¢įƒ™įƒįƒ įƒįƒ«įƒ”.įƒ›įƒįƒØįƒ?įƒœ įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” 4 įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒØįƒ? 24 įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ?įƒ§įƒ. įƒįƒ›įƒŸįƒįƒ›įƒįƒ“ įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒįƒØįƒ? 200-įƒ›įƒ“įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ. įƒžįƒ?įƒ įƒ•įƒ”įƒšįƒ? įƒ’įƒįƒ›įƒįƒØįƒ•įƒ”įƒ‘įƒ įƒ?įƒ§įƒ 2007 įƒ¬įƒ”įƒšįƒ” 8 įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ?įƒ—. įƒ§įƒ•įƒ”įƒšįƒ įƒ›įƒįƒ—įƒ’įƒįƒœįƒ? įƒ?įƒ›įƒįƒ•įƒ” įƒ¬įƒ”įƒšįƒ” įƒ©įƒįƒ?įƒ įƒ?įƒŖįƒ®įƒ įƒ”įƒ®įƒ•įƒįƒ“įƒįƒ”įƒ®įƒ•įƒ įƒ£įƒ›įƒįƒ¦įƒšįƒ”įƒ” įƒ”įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ‘įƒ”įƒšįƒØįƒ?.

įƒ”įƒ£įƒš įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ įƒ“įƒįƒįƒ›įƒ¢įƒįƒ•įƒ įƒ 71-įƒ›įƒ įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ›. įƒ›įƒįƒ—įƒ’įƒįƒœ įƒ„įƒ•įƒ”įƒ§įƒœįƒ?įƒ” įƒ¬įƒįƒ›įƒ§įƒ•įƒįƒœ įƒ£įƒ›įƒįƒ¦įƒšįƒ”įƒ” įƒ”įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ‘įƒšįƒ”įƒ‘įƒØįƒ? įƒ©įƒ?įƒ įƒ?įƒŖįƒ®įƒ 98% , 10-įƒ›įƒ įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ› įƒįƒ?įƒ įƒ įƒįƒ„įƒ įƒįƒ” įƒ®įƒįƒšįƒ 6-įƒ›įƒ įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ› įƒ•įƒ”įƒ įƒŖįƒ®įƒšįƒ?įƒ” įƒ›įƒ”įƒ“įƒįƒšįƒ?.

įƒ£įƒ›įƒįƒ¦įƒšįƒ”įƒ” įƒ”įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ‘įƒ”įƒšįƒØįƒ? įƒ©įƒįƒ įƒ?įƒŖįƒ®įƒ£įƒšįƒ—įƒįƒ’įƒįƒœ 100%-įƒ?įƒįƒœįƒ? įƒ’įƒ įƒįƒœįƒ¢įƒ?įƒ— įƒ©įƒįƒ?įƒ įƒ?įƒŖįƒ®įƒ 10 įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”. 70%-įƒ?įƒįƒœįƒ? įƒ’įƒ įƒįƒœįƒ¢įƒ?įƒ— 10, 50%-įƒ?įƒįƒœįƒ? įƒ’įƒ įƒįƒœįƒ¢įƒ?įƒ— 8, įƒ®įƒįƒšįƒ 30%-įƒ?įƒįƒœįƒ? įƒ’įƒ įƒįƒœįƒ¢įƒ?įƒ— 15 įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”.

įƒ“įƒ¦įƒ”įƒ” įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒįƒ” įƒ°įƒ§įƒįƒ•įƒ” 13 įƒįƒ™įƒįƒ“įƒ”įƒ›įƒ?įƒ£įƒ įƒ? įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ? įƒ“įƒ įƒ”įƒ įƒ—įƒ? 4-5 įƒ¬įƒšįƒ?įƒ” įƒįƒ”įƒįƒ™įƒ?įƒ” įƒ‘įƒįƒ•įƒØįƒ•įƒ”įƒ‘įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒįƒ›įƒ–įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ”įƒšįƒ? įƒÆįƒ’įƒ£įƒ¤įƒ?. įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ—įƒ įƒįƒ¦įƒ–įƒ įƒ“įƒįƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ’įƒįƒœįƒįƒ—įƒšįƒ”įƒ‘įƒįƒ” įƒ”įƒ›įƒ”įƒįƒ®įƒ£įƒ įƒ”įƒ‘įƒ 31 įƒžįƒ”įƒ“įƒįƒ’įƒįƒ’įƒ?, įƒ›įƒįƒ—įƒ’įƒįƒœ 7 įƒ”įƒ”įƒ įƒ—įƒ?įƒ¤įƒ?įƒŖįƒ?įƒ įƒ”įƒ‘įƒ£įƒšįƒ?įƒ.įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒįƒØįƒ? įƒØįƒ”įƒ„įƒ›įƒœįƒ?įƒšįƒ?įƒ 5 įƒ”įƒįƒ’įƒœįƒįƒ‘įƒ įƒ?įƒ•įƒ? įƒ™įƒįƒ—įƒ”įƒ“įƒ įƒ.

įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒžįƒ įƒ?įƒįƒ įƒ?įƒ¢įƒ”įƒ¢įƒ?įƒ įƒ?įƒœįƒ’įƒšįƒ?įƒ”įƒ£įƒ įƒ? įƒ”įƒœįƒ?įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ›įƒįƒ—įƒ”įƒ›įƒįƒ¢įƒ?įƒ™įƒ?įƒ” įƒ’įƒįƒ«įƒšįƒ?įƒ”įƒ įƒ”įƒ‘įƒ£įƒšįƒ? įƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ‘įƒ. I-VI įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ—įƒįƒ—įƒ•įƒ?įƒ” įƒ¤įƒ£įƒœįƒ„įƒŖįƒ?įƒįƒœįƒ?įƒ įƒ”įƒ‘įƒ” II įƒŖįƒ•įƒšįƒ,įƒ”įƒįƒ“įƒįƒŖ įƒ?įƒ”įƒ?įƒœįƒ? įƒįƒ›įƒ–įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ”įƒœ įƒ›įƒ”įƒįƒ įƒ” įƒ“įƒ¦įƒ?įƒ” įƒ’įƒįƒ™įƒ•įƒ”įƒ—įƒ?įƒšįƒ”įƒ‘įƒ”.

įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒįƒØįƒ? įƒ›įƒ£įƒØįƒįƒįƒ‘įƒ” įƒ¤įƒįƒšįƒ™įƒšįƒįƒ įƒ£įƒšįƒ? įƒįƒœįƒ”įƒįƒ›įƒ‘įƒšįƒ?, įƒ¤įƒįƒ įƒ¢įƒ”įƒžįƒ?įƒįƒœįƒįƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ”įƒ®įƒ•įƒ įƒ”įƒįƒ’įƒœįƒįƒ‘įƒ įƒ?įƒ•įƒ? įƒ¬įƒ įƒ”įƒ”įƒ‘įƒ? , įƒ›įƒ™įƒ?įƒ—įƒ®įƒ•įƒ”įƒšįƒ—įƒ įƒ™įƒšįƒ£įƒ‘įƒ?.

įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ”įƒ‘įƒ? įƒ›įƒįƒœįƒįƒ¬įƒ?įƒšįƒ”įƒįƒ‘įƒįƒ” įƒ?įƒ¦įƒ”įƒ‘įƒ”įƒœ įƒ įƒįƒ’įƒįƒ įƒŖ įƒ įƒįƒ?įƒįƒœįƒØįƒ? ,įƒįƒ”įƒ”įƒ•įƒ” įƒ›įƒ—įƒ”įƒšįƒ? įƒ„įƒ•įƒ”įƒ§įƒœįƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒØįƒ¢įƒįƒ‘įƒ?įƒ— įƒ©įƒįƒ¢įƒįƒ įƒ”įƒ‘įƒ£įƒš įƒ”įƒ®įƒ•įƒįƒ“įƒįƒ”įƒ®įƒ•įƒ įƒ”įƒįƒ®įƒ?įƒ” įƒįƒšįƒ?įƒ›įƒžįƒ?įƒįƒ“įƒ”įƒ‘įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ™įƒįƒœįƒ™įƒ£įƒ įƒ”įƒ”įƒ‘įƒØįƒ? įƒ“įƒ įƒ”įƒįƒ™įƒ›įƒįƒ įƒ¬įƒįƒ įƒ›įƒįƒ¢įƒ”įƒ‘įƒįƒ”įƒŖ įƒįƒ¦įƒ¬įƒ”įƒ•įƒ”įƒœ: įƒ”įƒ•įƒ įƒįƒ™įƒįƒ•įƒØįƒ?įƒ įƒ?įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ”įƒįƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ•įƒ”įƒšįƒįƒ” įƒ’įƒįƒœįƒįƒ—įƒšįƒ”įƒ‘įƒ?įƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ›įƒ”įƒŖįƒœįƒ?įƒ”įƒ įƒ”įƒ‘įƒ?įƒ” įƒ”įƒįƒ›įƒ?įƒœįƒ?įƒ”įƒ¢įƒ įƒįƒ” įƒ›įƒ?įƒ”įƒ  įƒ›įƒįƒ¬įƒ§įƒįƒ‘įƒ?įƒš įƒœįƒįƒ®įƒįƒ¢įƒ”įƒ‘įƒ?įƒ” įƒ™įƒįƒœįƒ™įƒ£įƒ įƒ”įƒ? ,,įƒ’įƒ–įƒ įƒ”įƒ•įƒ įƒįƒžįƒ?įƒ”įƒ™įƒ”įƒœā€™ā€™ įƒ’įƒįƒ?įƒ›įƒįƒ įƒÆįƒ•įƒ VI įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒįƒšįƒ”įƒ„įƒ”įƒ? įƒ”įƒ•įƒįƒœįƒ?įƒ«įƒ”įƒ›, įƒ įƒįƒ›įƒ”įƒšįƒ›įƒ›įƒįƒŖ įƒ įƒ”įƒ”įƒžįƒ£įƒ‘įƒšįƒ?įƒ™įƒįƒØįƒ? I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? įƒįƒ?įƒ¦įƒ įƒ“įƒ įƒ¤įƒ£įƒšįƒįƒ“įƒ? įƒžįƒ įƒ”įƒ›įƒ?įƒįƒŖ įƒ“įƒįƒ?įƒ›įƒ”įƒįƒ®įƒ£įƒ įƒ.

įƒ”įƒ™įƒįƒšįƒ?įƒ” įƒ įƒįƒ›įƒ“įƒ”įƒœįƒ?įƒ›įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ’įƒįƒ®įƒ“įƒ įƒįƒœįƒšįƒįƒ?įƒœ įƒįƒšįƒ?įƒ›įƒžįƒ?įƒįƒ“įƒ ,,įƒ”įƒ įƒ£įƒ“įƒ?įƒ¢įƒįƒ įƒ?įƒ”ā€™ā€™ įƒ’įƒįƒ›įƒįƒ įƒÆįƒ•įƒ”įƒ‘įƒ£įƒšįƒ? I I I įƒ“įƒ I I I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ”įƒ‘įƒ?įƒ” įƒ›įƒ¤įƒšįƒįƒ‘įƒ”įƒšįƒ? :
XII įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ—įƒįƒ›įƒįƒ  įƒ¤įƒ®įƒįƒ™įƒįƒ«įƒ”įƒ› I I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? įƒįƒ?įƒ¦įƒ įƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ£įƒš įƒ”įƒœįƒįƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒšįƒ?įƒ¢įƒ”įƒ įƒįƒ¢įƒ£įƒ įƒįƒØįƒ?, įƒ®įƒįƒšįƒ I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? - įƒ›įƒįƒ—įƒ”įƒ›įƒįƒ¢įƒ?įƒ™įƒįƒØįƒ?.
IX įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ›įƒ?įƒ®įƒ”įƒ?įƒš įƒ¤įƒ®įƒįƒ™įƒįƒ«įƒ”įƒ› I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? įƒįƒ?įƒ¦įƒ įƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ£įƒš įƒ”įƒœįƒįƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒšįƒ?įƒ¢įƒ”įƒ įƒįƒ¢įƒ£įƒ įƒįƒØįƒ?.
XII įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ›įƒįƒ’įƒ“įƒ įƒ”įƒšįƒ?įƒįƒØįƒ•įƒ?įƒšįƒ›įƒ I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? įƒįƒ?įƒ¦įƒ įƒ¤įƒ?įƒ–įƒ?įƒ™įƒįƒØįƒ?.
XII įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ—įƒįƒ›įƒįƒ  įƒ¬įƒįƒ„įƒįƒ«įƒ”įƒ› I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? įƒįƒ?įƒ¦įƒ įƒ„įƒįƒ įƒ—įƒ£įƒš įƒ”įƒœįƒįƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒšįƒ?įƒ¢įƒ”įƒ įƒįƒ¢įƒ£įƒ įƒįƒØįƒ? įƒ“įƒ I I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? - įƒ¤įƒ?įƒ–įƒ?įƒ™įƒįƒØįƒ?, įƒ›įƒįƒ—įƒ”įƒ›įƒįƒ¢įƒ?įƒ™įƒįƒ”įƒ įƒ“įƒ įƒ„įƒ?įƒ›įƒ?įƒįƒØįƒ?.
XII įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ›įƒįƒ įƒ?įƒįƒ› įƒ’įƒ įƒ«įƒ”įƒšįƒ?įƒ«įƒ”įƒ› I I įƒįƒ“įƒ’įƒ?įƒšįƒ? įƒįƒ?įƒ¦įƒ įƒ‘įƒ?įƒįƒšįƒįƒ’įƒ?įƒįƒØįƒ?.
įƒįƒ”įƒ”įƒ•įƒ” XII įƒ™įƒšįƒįƒ”įƒ?įƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ›įƒįƒ’įƒ“įƒ įƒ”įƒšįƒ?įƒįƒØįƒ•įƒ?įƒšįƒ? įƒ’įƒįƒ®įƒ“įƒ įƒ™įƒįƒœįƒ™įƒ£įƒ įƒ” ,,įƒšįƒ?įƒ“įƒ”įƒ įƒ?įƒ”ā€™ā€™ įƒ’įƒįƒ›įƒįƒ įƒÆįƒ•įƒ”įƒ‘įƒ£įƒšįƒ?, įƒ–įƒįƒ’įƒįƒ“ įƒ£įƒœįƒįƒ įƒ”įƒ‘įƒØįƒ? įƒ“įƒ įƒ›įƒįƒœ įƒ›įƒ?įƒ?įƒ¦įƒ įƒ”įƒįƒ©įƒ£įƒ„įƒ įƒįƒ“ įƒ¤įƒ£įƒšįƒįƒ“įƒ? įƒÆįƒ?įƒšįƒ“įƒ 500 įƒšįƒįƒ įƒ?įƒ” įƒįƒ“įƒ”įƒœįƒįƒ‘įƒ?įƒ—.
2014-2015 įƒ”įƒ įƒįƒ•įƒœįƒ£įƒš įƒ”įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ įƒįƒšįƒ?įƒ›įƒžįƒ?įƒįƒ“įƒ?įƒ” I įƒ¢įƒ£įƒ įƒØįƒ? įƒ›įƒįƒœįƒįƒ¬įƒ?įƒšįƒ”įƒįƒ‘įƒ įƒ›įƒ?įƒ?įƒ¦įƒ 39-įƒ›įƒ įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ”įƒ›, 18- įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ’įƒįƒ“įƒįƒ•įƒ?įƒ“įƒ I I-įƒ¢įƒ£įƒ įƒØįƒ?, įƒ®įƒįƒšįƒ 4 įƒ›įƒįƒ”įƒ¬įƒįƒ•įƒšįƒ” įƒ’įƒįƒ“įƒįƒ•įƒ?įƒ“įƒ I I I-įƒ¢įƒ£įƒ įƒØįƒ?.
ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით საიტზე დაურეგისტრირებელი და არ გაქვთ ამ ტექსტის წაკითხვის უფლება.
ჩვენ გირჩევთ რომ დარეგისტრირდეთ და შემდეგ შემოხვიდეთ საიტზე.
ინფორმაცია
კომენტარის დამატება შეიძლება მხოლოდ, 1.0 Transitional//EN დღის შემდეგ სიახლის დამატებიდან.