სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2248
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 26-05-2018, 22:31
26-05-2018, 22:31

,,ორნატ?ს,, წარმატება საერთაშორ?სო კონკურსზე

კატეგორია: warmatebebi

,,ორნატ?ს,, წარმატება საერთაშორ?სო კონკურსზე

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2590
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 9-08-2016, 01:19
9-08-2016, 01:19

ჩვენ? სკოლა ,,ორნატ?''

კატეგორია: skolis-shesaxeb

ჩვენ? სკოლა ,,ორნატ?''


მოგესალმებ?თ ყველას, ვ?ნც ჩვენ? სკოლ?ს ვებგვერდ?თ და?ნტერესდ?თ.სკოლა ,,ორნატ?" უკვე 20 წელ?ა არსებობს.ვ?ნც ამ სკოლაშ? სწავლობდა,მუშაობდა ან დღესაც სწავლობს და მუშაობს,მან კარგად ?ც?ს,რომ ამ გარემოშ? მოზარდ?ს პ?როვნება და ?ნდ?ვ?დუალურობა დაფასებულ? და დაცულ?ა. მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორ?ს არსებობს ურთ?ერთპატ?ვ?სცემა, კეთ?ლგანწყობა, მეგობრობა, მეგობრობა, თანადგომა, ნდობა და ს?ყვარულ?.

ვებგვერდზე სტუმრობ?თ თქვენ საშუალება გექნებათ თვალყურ? ადევნოთ სკოლ?ს ცხოვრებას ს?ახლეებსა და წარმატებებს.

და?ნტერესებ?ს შრმთხვევაშ? დაგვ?კავშ?რდ?თ:
ტ/# /24-04-46 / /577-23-30-32/ /593-26-53-26/.
ელ ფოსტა: skolaornati@gmail.com
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1014
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 28-05-2018, 21:25
28-05-2018, 21:25

,,ორნატშ?,, დამოუკ?დებლობ?ს 100 წლ?სთავ? აღნ?შნეს

კატეგორია: ---

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2161
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 28-05-2018, 21:19
28-05-2018, 21:19

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლ?

კატეგორია: swavla

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლ?

კერძო სკოლა "ორნატ?ს" X კლას?ს მოსწავლეებმა ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაკვეთ?ლზე მრავალფეროვან? პრეზენტაც?ა წარმოადგ?ნა,რომელ?ც მო?ცავდა შემდეგ თემებს:
1.გარემოს დაბ?ნძურება
2.თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?
3.ჩ?ნეთ?
4.კრ?სტ?ანო რონალდო

პრეზენტაც??ს ორგან?ზება უზრუნველყო ?ნგლ?სურ?ს პედაგოგმა რუსუდან გაჩეჩ?ლაძემ
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2110
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 28-05-2018, 21:16
28-05-2018, 21:16

"დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება

კატეგორია: swavla

 "დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება

სკოლა "ორნატშ?" ჩატარდა "დედაენ?ს" დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღონ?სძ?ება, მასშ? აქტ?ურად ?ყო ჩართულ? სკოლ?ს V კლას?ს მოსწავლეებ?. ბავშვებმა, ქართულ? ენ?ს პედაგოგ, ქეთევან ბოგვერაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ შეძლეს ეჩვენებ?ნათ ქართულ? ენ?ს ?სტორ?ა,მ?ს? ს?დ?ადე და გამორჩეულობა მსოფლ?ო ენათა შორ?ს.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2361
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 26-05-2018, 22:48
26-05-2018, 22:48

დედამ?წ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? გაკვეთ?ლ?

კატეგორია: swavla

დედამ?წ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? გაკვეთ?ლ?


სკოლა "ორნატშ?" VIII კლასშ?
გეოგრაფ??ს გაკვეთ?ლ? მ?ეძღვნა დედამ?წ?ს დღეს.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს პრეზენტაც?ა შემდეგ თემებზე:
"დავ?ცვათ დედამ?წა განადგურებ?საგან",
"ყველაზე დაბ?ნძურებულ? ქვეყნებ?",
"ხუთ? ოქროს წეს? ჩვენ? ს?ცოცხლ?სთვ?ს".
აღნ?შნულ პროექტს ხელმძღვანელობდა
გეოგრაფ??ს პედაგოგ? ნატალ?ა აბესაძე.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 2438
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 6-04-2017, 23:02
6-04-2017, 23:02

სკოლა "ორნატ?ს" მოსწავლეებ?ს წარმატება საზღვარგარეთ

კატეგორია: warmatebebi

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1327
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 1-03-2017, 17:11
1-03-2017, 17:11

ს?ახლეებ?

კატეგორია: warmatebebi

 ს?ახლეებ?

    1. სკოლა ორნატ? ჩაერთო ევროპ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადებშ? და გაცვლ?თ პროგრამებშ?.
ამ მხრ?ვ უკვე პ?რველ? ნაბ?ჯებ? გადავდგ?თდ და 10 ნოემბერს მ?ვ?ღეთ მონაწ?ლეობა ?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადაშ? სოლავაკეთ?ს ქალაქ პრენჩ?ნშ?.
სკოლ?ს XI კლას?ს მოსწავლეებმა ნოდარ და ზეზვა ზვ?ადაძეებმა მესამე ადგ?ლ? მ??ღეს ...
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1502
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 11-11-2016, 00:40
11-11-2016, 00:40

?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადა

კატეგორია: warmatebebi

?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადა

სკოლა ,,ორნატ?ს“ XI კლას?ს 2 მოსწვლე ნოდარ და ზეზვა ზვ?ადაძეებ? გაემგზავრნენ სლოვაკეთ?ს ქალაქ ტრენჩ?ნშ? ?ნგლ?სურ? ენ?ს საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ადაშ? მონაწ?ლეობ?ს მ?საღებად.
ოლ?მპ?ადა გა?მართება 10 ნოემბერს.
ვუსურვებთ წარმატებებს მათ!
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 1682
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 22-06-2016, 18:50
22-06-2016, 18:50

საატესტაო გამოცდებ?

კატეგორია: moswavleebi

საატესტაო გამოცდებ?

სკოლა ,,ორნატ?ს’’ დ?რექც?ა ულოცავს XI-XII კლას?ს მოსწავლეებს საატესტატო გამოცდებ?ს წარმატებ?თ ჩაბარებას და უსურვებს მათ ეროვნულ გამოცდებ?ს ღ?რსეულად ჩაბარებას.
უკან შემდეგი